Regulamin


Regulamin dotyczy Wrota Chałubińskiego, zwanego w dalszej części Obiektem. Właścicielem Obiektu jest Wrota Chałubińskiego Sp. z o o. z siedzibą ul. Sądowa 6/3, 63-400 Ostrów Wielkopolski, NIP 6222837316, REGON 389958575.
Osoby korzystające z pobytu w Obiekcie zwane są w dalszej części regulaminu Gośćmi.
Osoba dokonująca rezerwacji w Obiekcie oraz płatności za rezerwację zwana jest dalej Rezerwującym.


I. Informacje podstawowe:

 1. Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym regulaminem, jego akceptacją oraz zobowiązaniem do przestrzegania jego postanowień, a także zapoznaniem się i akceptacją Polityki ochrony danych osobowych.
 2. Goście korzystający z pobytu w Obiekcie zobowiązani są także do przestrzegania przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz, w wyjątkowych sytuacjach, stosowania się do poleceń pracowników Obiektu.
 3. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu Obiekt ma prawo odmówić dalszego świadczenia usług Gościom, którzy je naruszają. Osoby te zobowiązane są do niezwłocznego zastosowania się do żądań pracowników Obiektu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualne poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz do niezwłocznego opuszczenia terenu Obiektu.
 4. Dokonując rezerwacji Rezerwujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji rezerwacji i dopełnienia obowiązku meldunkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.
 5. Rezerwacje dokonuje się na osobę lub firmę, która będzie dokonywać płatności.
 6. Do korzystania z Obiektu uprawnione są wyłącznie osoby zameldowane w recepcji Obiektu. Gość nie może przekazywać wynajętego apartamentu innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił opłatę.
 7. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w Obiekcie i jego otoczeniu otwartego ognia, a w apartamentach ponadto: żelazek, grzałek i innych urządzeń elektrycznych, niestanowiących wyposażenia apartamentu. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 8. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń Obiektu powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób. Podstawą rekompensaty pieniężnej za uszkodzenia lub zniszczenia jest cennik dostępny w recepcji Obiektu, rachunek dokumentujący faktyczny koszt usunięcia zniszczeń lub wycena rzeczoznawcy.
 9. Goście zobowiązani są do pokrycia kosztów ewentualnych napraw wynikających z dokonanych zniszczeń.
 10. W przypadku stwierdzenia różnic spisu wyposażenia apartamentu ze stanem faktycznym lub uszkodzeń, należy ten fakt zgłosić w recepcji bezpośrednio przy zajmowaniu apartamentu. W przeciwnym razie przyjmuje się, że wyposażenie było kompletne i bez uszkodzeń.
 11. Goście zobowiązani są w szczególności do korzystania z urządzeń Obiektu w sposób niepowodujący uszkodzeń ani pogorszenia ich stanu;
 12. Odpowiedzialność Obiektu z tytułu utraty lub uszkodzeń rzeczy wniesionych przez Gości do Obiektu regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego. Odpowiedzialność Obiektu podlega ograniczeniu, jeżeli rzeczy te nie zostaną złożone do depozytu recepcji. Obiekt ma prawo do odmowy przyjęcia na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo mają zbyt dużą wartość w stosunku do wielkości lub standardu albo zajmują zbyt dużo miejsca.
 13. Po upływie pobytu Gość ma obowiązek zgłosić swój wyjazd celem odbioru apartamentu przez pracownika Obiektu.
 14. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15:00 i kończy o godz. 11:00.
 15. Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 22:00 do 6:00.
 16. Użytkownicy Obiektu mają obowiązek takiego zachowania, by w godzinach ciszy nocnej w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych osób, a w ciągu dnia było zgodne z normami społecznymi i poszanowaniem prawa do wypoczynku innych osób przebywających na terenie Obiektu.
 17. Osoby niezameldowane mogą przebywać w Obiekcie w godzinach od 7:00 do 22:00.
 18. Przebywanie osób niezameldowanych w Obiekcie po godzinie 22:00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Rezerwującego na odpłatne dokwaterowanie tych osób. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według ceny dostawki hotelowej z cennika dostępnego w recepcji lub na stronie internetowej Obiektu.
 19. Obiekt nie akceptuje pobytu ze zwierzętami.
 20. Pobyt dzieci i młodzieży do 18 lat dozwolony jest jedynie pod opieką osób dorosłych, które biorą całkowitą odpowiedzialność za ich czyny, a także wszelkie następstwa tych czynów oraz za zaistniałe sytuacje na terenie Obiektu.
 21. Obiekt zastrzega sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających lub zachowujących się wulgarnie.

II. Opłaty dodatkowe:

 1. Cena pobytu nie uwzględnia opłaty miejscowej pobieranej przy czynnościach meldunkowych a przekazywanej na konto Gminy oraz ewentualnych innych opłat dodatkowych.
 2. Należność za pobyt oraz opłata miejscowa w wysokości 2 zł / osoba / doba jest pobierana w dniu przyjazdu przy zameldowaniu.
 3. Dzieci do 2 lat, nie ponoszą żadnych opłat za pobyt, jeśli śpią na obecnym łóżku. Łóżeczka dziecięce, razem z pościelą, są dostępne na miejscu, bez dodatkowej opłaty.
 4. Do Państwa dyspozycji jest dostępny bezpłatny płatny parking. Dla każdego apartamentu przysługuje jedno miejsce parkingowe. Konieczna jest wcześniejsza rezerwacja miejsca parkingowego.
 5. Karty kredytowe są akceptowane.

III. Zadatek:

 1. Do dokonania rezerwacji wymagane jest dokonanie przedpłaty w formie zadatku.
 2. Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją przez Rezerwującego warunków rezerwacji określonych w niniejszym regulaminie.
 3. Gość może bezpłatnie odwołać rezerwację do 14 dni przed przyjazdem.
 4. Brak wpłaty zadatku w uzgodnionym terminie skutkuje anulowaniem rezerwacji.

IV. Rezygnacja:

 1. Gość zostanie obciążony całkowitą ceną rezerwacji gdy odwoła rezerwację w ciągu 14 dni przed przyjazdem.
 2. Nie wykorzystanie całości pobytu zgodnie z rezerwacją nie uprawnia do zwrotu dokonanej płatności.

V. Rezerwacje online:

 1. Dokonanie rezerwacji online możliwe jest poprzez stronę wrotazakopane.pl
 2. W celu potwierdzenia rezerwacji, Rezerwujący zobowiązany jest dokonać wpłaty w wysokości 50% wartości całej rezerwacji w ciągu jednej godziny od dokonania rezerwacji.
 3. Dokonanie płatności odbywa się poprzez system płatności Tpay, udostępniony w panelu rezerwacji.
 4. Do rezerwacji online stosuje się takie same zasady rezygnacji oraz reklamacji jak w stosunku do rezerwacji dokonywanych w innych formach. Zasady te określone zostały w rozdziałach IV i VI niniejszego regulaminu.

VI. Postępowanie reklamacyjne:

 1. Goście mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących usług świadczonych przez Obiekt.
 2. Obiekt przyjmuje do rozpatrzenia jedynie reklamacje wysłane drogą elektroniczną, na adres: wrota18@gmail.com w terminie do 14 dni od daty zakończenia pobytu Gościa w Obiekcie lub, jeżeli pobyt nie odbył się w terminie wynikającym z dokonanej rezerwacji – w terminie do 14 dni od daty, w jakiej pobyt powinien się odbyć.
 3. Obiekt zastrzega sobie 14-dniowy termin rozpatrzenia reklamacji złożonej przez Gościa. W tym terminie Obiekt poinformuje Gościa o wyniku rozpatrzenia reklamacji.

VII. Informacje dodatkowe:

 1. Strefa SPA jest czynna codziennie w godzinach od 16:00 do 21:00.
 2. Sprzątanie w trakcie pobytu dostępne jest na życzenie Gości, za dodatkową opłatą.
 3. Na terenie całego obiektu dostępny jest bezpłatny Internet WiFi.
 4. W całym Obiekcie i na jego terenie obowiązuje całkowity zakaz palenia, za wyjątkiem wyznaczonej strefy, na zewnątrz budynku.
 5. Za złamanie zakazu palenia Obiekt pobierze karę umowną w wysokości 500 zł.